Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

 

 

Identiteit van de ondernemer

Gv Computerservice

Vestigingsadres: De Korf 20, 6681WE Bemmel

Telefoonnummer: 0625292625

E-mailadres: gvcomputerservice@outlook.com

KvK-nummer: 76938778

Btw-identificatienummer:NL003146289B03

 

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: U, de cliënt
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gv computerservice 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Door een bestelling te plaatsen bij Gv Computerservice. Gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
 2. Bij het gebruik van aanbiedingen of acties kunnen er geen aanpassingen aan de gedane aanbieding worden gedaan
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Gv computerservice bereide websites en webactiviteiten.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gv computerservice en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Gv computerservice gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Gv computerservice zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gv computerservice niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Gv computerservice gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht, bij van te voren aangegeven clausules of bij wijzigingen in voor Gv computerservice van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Gv computerservice niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Gv computerservice 
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 7 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Gv computerservice aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Bij grotere bedragen en nalatigheid kunnen deze kosten oplopen tot € 25 + 25% van de totale factuur. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 8. Alle bedragen zijn indien anders afgesproken inclusief BTW (21%) ten zij anders aangegeven.
 9. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 10. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Gv computerservice wordt hierbij uitgesloten.
 11. Gv computerservice berekend bij hulp aan huis het eerste uur volledig, daarna per kwartier.
 12. Gv computerservice is bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur. Van zaterdag tot zondag van 10:00 tot 18:00 uur

 

Artikel 5. Retourneren van bestelde producten

 1. Het retourneren van bestelde producten is mogelijk maar geheel op eigen kosten
 2. Als het gaat om een nieuw product dan moet het in de orginele verpakking geretourneerd worden.
 3. Als het gaat om een 2e hands product kan het alleen geretourneerd in de staat hoe het is aangekomen
 4. Gv computerservice is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies.
 5. Deze voorwaarden gelden alleen voor de webshop van Gv Computerservice en is niet van toepassing op verkoop sites zoals bijvoorbeeld: Marktplaats, Facebook, Instagram. 

 

Artikel 6.   Bestelde goederen en verzenden

 1. Bestelde goederen word verzonden binnen 3 werkdagen.
 2. Gv computerservice is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de goederen
 3. De verzendkosten worden ten alle tijden op de bon gezet

 

Artikel 7. Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen
 • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.


Artikel 8. Software 

Alle software waar Gv Computerservice mee werkt is legaal en niet illegaal. 


Het geven van de sleutels met betrekking de geactiveerde software zoals Windows 10 of Office producten worden niet meegeleverd bij 2e handse laptops en desktops. 

Bij een nieuwe laptop of desktop zitten de sleutels er altijd standaard bij.